La legislació actual més rellevant a nivell europeu en el sector de les finestres és l'obligatorietat del MARCAT CE. Establert per la Comissió Europea mitjançant les seves comunicacions 2006 / C 304/01 (DOUE 2006.12.13) i 2008 / C 321/01 (DOUE 16.12.2008) i adoptat a Espanya mitjançant la norma harmonitzada UNE-EN 14351-1/2006 i seva ANNEX ZA, aplicada a finestres i portes peatonals exteriors.
L'objectiu del MARCAT CE és declarar la conformitat del producte amb tots els requisits comunitaris imposats al fabricant per les Directives Europees. Per això, el MARCAT CE garanteix la lliure circulació de la finestra de fusta a la Unió Europea mitjançant l'harmonització de les legislacions nacionals relatives als requisits essencials dels productes en matèria de salut, seguretat i benestar.
Resulta, per tant, un "passaport" aplicat a la finestra de fusta, indicant la conformitat amb la part harmonitzada de la Norma Europea UNE-EN 14351-1/2006, anteriorment esmentada. Significa, doncs, la lliure comercialització dels productes a tota la UE, comprovada prèviament el compliment dels requisits mitjançant assajos que determinen les seves característiques i capacitats.
Per finestres s'han definir els següents paràmetres:

• Resistència a la càrrega de vent, segons la norma UNE-EN 12211:2000.
• Estanquitat a l'aigua, segons la norma UNE-EN 1027:2000.
• Coeficient d'aïllament acústic, segons les normes UNE-EN ISO 140-3:1995 i UNE EN 14351-1:2006, ANNEX B.

• Coeficient de transmissió tèrmica, segons les normes UNE EN ISO 125672:2005, UNE EN ISO 10077-1:2001, UNE EN ISO 10077-2:2003.
• Capacitat per suportar càrregues dels dispositius de seguretat segons la norma UNE-EN 14609:2004.
• Permeabilitat a l'aire, segons la norma UNE EN 1026:2000.
Per tant, el MARCAT CE obliga a atendre les demandes i exigències pròpies del lloc d'instal • lació, així com el seu marc normatiu. A cada país hi ha un regulador que fixa les exigències mínimes que han de posseir les finestres, en funció de la seva localització (paràmetres abiòtics). En el cas d'Espanya, és el Codi Tècnic d'Edificació, CTE, que caracteritza la finestra amb sis paràmetres obligatoris anteriorment exposats (sis opcionals).
Des del passat mes de febrer de 2010, el marcatge CE és necessari i obligatori per a comercialitzar finestres i portes peatonals exteriors en tota la Unió Europea. FUSTERIA FONT S.A. ha assajat les seves principals gammes de producte (UNI, MED, CON i Corredisses Elevables) en ENSATEC, laboratori notificat per ENAC (N º 1668), això unit al fet que l'empresa disposa de Certificació ISO 9001 i per tant realitza un control de producció en fàbrica segons el que estableix l'apartat 7.3 de la norma de producte UNE EN 14351-1, garanteix el compliment de tots els requisits de qualitat establerts pel marcatge CE, satisfent les disposicions de la comissió europea 2006 / C 304/01 (DOUE 13.12. 2006) de conformitat amb l'ANNEX ZA de la norma UNE-EN 14351-1:2006.

Marcat CE